Tiệc Tất Niên 2018 của Phòng Sản Xuất-HCM1, công ty ACECOOK

Một số hình ảnh của Tiệc Tất Niên 2018 của Phòng Sản Xuất - HCM1, công ty ACECOOK