CÔNG TY MAY MẶC DV THIẾT KẾ CHINH CHIIẾN - Liên Hoan Tất Niên 2017